СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, град Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Публична покана

Оферта - Приложение 1

Декларация за запознаване с условията на поръчката - Приложение 2

Административни сведения - Приложение 3

Декларация - Приложение 4

Декларация от подизпълнител - Приложение 5

Информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през послените три години - Приложение 6

Списък на транспортните средства - Приложение 7

Списък на наличните собствени/наети обекти - Приложение 8

Списък на изпълнени договори за приготвяне и доставяне на храни до краен потребител за предходните три години, считано до датата на подаване на офертата - Приложение 9

Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение 10

Ценово предложение - Приложение 11

Проект на договорза доставка на закуски

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка.

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България