СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

Документи

 

Стратегия за развитие 2016 - 2020 година

 

Органиграма

 

Правилник за дейността на училището

 

План за защита при бедствия на пребиваващите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на Народната просвета

 

Наредба за охранителната дейност и режима за пропускане в училището

 

 

 

                                         Училищни учебни планове за учебната 2016/2017 година

Учебен план за I клас

 

Учебен план за V клас

 

Учебен план за II и VI клас

 

Учебен план за III и VII клас

 

Учебен план за IV и VIII клас

 

Учебен план за IX клас

 

СИП и ЗИП в IX клас

 

Учебен план за X клас

 

Учебен план за XI клас

 

Учебен план за XII клас

 

Форми на обучение в СУПНЕ "Фридрих Шилер"

 

Спортен календар за учебната 2016/2017 година

 

График за контролни и класни работи на учениците от среден и горен курс

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

 

Годишен план за дейностите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" за учебната 2016/2017 година

 

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2016/2017 година в СУПНЕ "Фридрих Шилер"

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ за предотвратяване на ПТП с деца и юноши през учебната година

 

Механизъм за противодействие на училищен тормоз

 

 

 

 

Заявления, удостоверения и служебни бележки

 

Удостоверение за дирекция "Социално подпомагане" - попълва се от родител, подава се на класния ръководител, който вписва страница и № от Книгата за подлежащи; денят за подаване на тези удостоверения от класния ръководител при техническия секретар е всеки понеделник; денят за получаване от класния ръководител на подписаните и подпечатани удостоверения от техническия секретар е сряда.

 

Заявление за преместване в друго училище - попълва се от родител и се носи лично на техническия секретар в училище.

 

Заявление за преместване в друго училище с пълномощно от родител

 

Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за цялата учебна година - попълва се от родители на ученици под 14 години.

 

Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за кратък срок през учебната година

 

Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за цялата учебна година - попълва се от ученици, навършили 14 години.

 

Заявление за отсъствия от група за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) - попълва се от родител, когато детето е ангажирано с извънучилищна дейност в определени дни и часове от седмицата, съвпадащи със занятията в групата.

 

Служебна бележка да послужи пред различни институции - попълва се от родител, подава се на класния ръководител; денят за подаване на тези служебни бележки от класния ръководител при техническия секретар е всеки понеделник; денят за получаване от класния ръководител на подписаните и подпечатани служебни бележки от техническия секретар е сряда.

 

Заявление за издаване на дубликат на документи

 

Молба до директора за отсътвие по уважителни причини

 

 

 

 

Полезни връзки:

Училищно настоятелство

 

Министерство на образованието, младежта и науката:

Държавни зрелостни изпити:

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню