Заповед на министъра на МОН за графика на учебното време.