Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение на юлска поправителна сесия  за учебната 2018-2019 година