Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение на сесия февруари-март за учебната 2018-2019 година