Договор - публикуван на 21.12.2018 г.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура с предмет: "Доставка на учебна литература за обучение по английски език - Oxford Universitu Press, необходима за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе.- публикуван на 20.11.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 05.11.2018 г.

Съобщение - публикувано на 05.11.2018 г.

Обява - публикувана на 23.10.2018 г.

Оферта - образец 1 - публикувана на 23.10.2018 г.

Техническо предложение - образец 2 - публикувано на 23.10.2018 г.

Ценово предложение - образец 3 - публикувано на 23.10.2018 г.

Ценово предложение - образец 3-1 - публикувано на 23.10.2018 г.

Техническа спецификация - публикувана на 23.10.2018 г.

Указания за подготовка на офертата - публикувани на 23.10.2018 г.

Проект на договор - публикуван на 23.10.2018 г.

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП, Обр.4 - публикувана на 23.10.2018 г.

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП, Обр.5 - публикувана на 23.10.2018 г.

Декларация обр.№6 - публикувана на 23.10.2018 г.

Декларация обр.№7 - публикувана на 23.10.2018 г.