„Доставка по три обособени позиции на  учебна литература и дидактически материали, необходими за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І».

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка - публикувано на 07.06.2018 г.

Обява - публикувана на 18.05.2018 г.

Оферта образец 1 - публикувана на 18.05.2018 г.

Техническо предложение - образец 2 - публикувано на 18.05.2018 г.

Техническа спецификация - публикувана на 18.05.2018 г.

Ценово предложение  - образец №3- публикуван на 18.05.2018 г.

Образец №3-1 - публикуван на 18.05.2018 г.

Образец №3-2 - публикувана на 18.05.2018 г.

Образец №3-3 - публикуван на 18.05.2018 г.

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец №4- публикувана на 18.05.2018 г.

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - образец №5 - публикувана на 18.05.2018 г.

Указания за подготовка на офертата - публикувани на 18.05.2018 г.

Проект на договор - публикуван на 18.05.2018 г.

Декларацияпо чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - образец №6  - публикувана на 18.05.2018 г.

Декларация по чл. 4, ал.  7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП - образец №7 - публикувана на 18.05.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойностпо чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 29.05.2018 г.

Съобщение - публикувано на 29.05.2018 г.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура с предмет:„Доставка по три обособени позиции на  учебна литература и дидактически материали, необходими за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“- публикуван на 07.06.2018 г.