Публична обява - публикувана на 27.03.2018 г.

Технически спецификации за изпълнение на общестевна поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе - публикувани на 27.03.2018 г.

Договор за доставка на закуски - публикуван на 27.03.2018 г.

Образци на документи за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”,гр. Русе” - публикувани на 27.03.2018 г.

Указания за подготовка на образците на документите - публикувани на 27.03.2018 г.

Протокол за отваряне на подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе - публикуван на 10.04.2018 г.

Съобщение - публикувано на 20.04.2018 г.

Заповед №1617/20.04.2018 г. - публикувана на 20.04.2018 г.

Договор №9/25.04.2018 г за доставка на закуски - публикуван на 10.05.2018 г.