Публична обява - публикувана на 28.02.2017 г.


Технически спецификации за изпълнение на общестевна поръчка с предмет: :
„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе - публикувани на 28.02.2017 г.


Договор за доставка на закуски - публикуван на 28.02.2017 г.


Образци на документи за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”,гр. Русе” - публикувани на 28.02.2017 г.


Указания за подготовка на образците на документите - публикувани на 28.02.2017 г.


Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП - публикувана на 28.02.2017 г.

Протокол за отваряне на подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе - публикуван на 13.03.2017 г.

Съобщение - публикувано на 16.03.2017 г.

Заповед №1291 от 16.03.2017 г. - публикувана на 16.03.2017 г.

Договор №2/22.03.2017 г. за доставка на закуски - публикуван на 03.04.2017 г.