Съобщение за прекратяване на обществена поръчка - публикувано на 20.06.2017 г.

Обява за обществена поръчка с предмет: „Доставка по три обособени позиции на  учебна литература и дидактически материали, необходими за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - публикувана на 26.05.2017 г.

Образец 1 на оферта - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 2 техническо предложение - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3 ценово предложение - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3.1. ценово предложение по обособена позиция 1 - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3.2. ценово предложение по обособена позиция 2 - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3.3. ценово предложение по обособена позиция 3 - публикувана на 26.05.2017 г.

Образец 4 декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 5 декларация по чл.54, ал. 1, т. 3-5 - публикуван на 26.05.2017 г.

Проект на договор - публикуван на 26.05.2017 г.

Техническа спецификация - публикувана на 26.05.2017 г.

Указания за подготовка на офертата - публикувани на 26.05.2017 г.

Съобщение - публикувано на 05.06.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 05.06.2017 г.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура с предмет:„Доставка по три обособени позиции на  учебна литература и дидактически материали, необходими за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“- публикуван на 12.06.2017 г.