Решение за откриване на процедура за доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе - публикувано на 30.03.2017 г.

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП - публикувана на 06.04.2017 г.

Приемо-предавателен протокол - публикуван на 20.04.2017 г.

Договор №88 от 26.05.2017 г - публикуван на 21.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 21.06.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 22.06.2018 г.