СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 4. Доставка на електроенергия и координация на балансираща група за нуждите на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - ID 9052777/14.04.2016г.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Съобщение по чл.68, ал. 2 от ЗОП - публикувано на 25.04.2016 г.

Публична покана с предмет "Доставка на електроенергия и координация на балансираща група за нуждите на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", град Русе - публикувано на 14.04.2016 г.


УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:
Доставка на електроенергия и координация на балансираща група за нуждите на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, град Русе. - публикувани на 14.04.2016 г.


Образци на документи - публикувани на 14.04.2016 г.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СОУПНЕ “Фридрих Шилер”, град Русе - публикувана на 14.04.2016 г.


Проект на Договор - публикуван на 14.04.2016 г.


Протокол за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава осем "А" от ЗОП с предмет: "Доставка на електроенергия и координация на балансираща група за нуждите на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - публикуван на 13.05.2016 г.


Договор №6 от 19.05.2016 г. - публикуван на 08.06.2016 г.

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България