Публична покана с ID9038770

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка

Приложения и проект на договор СОУПНЕ Фридрих Шилер - Русе

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава VІІІ а от ЗОП - публикуван на 04.03.2015 г.

Договор №2 за доставка на закуски - част 1, част 2 - публикуван на 11.03.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - публикуван на 14.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. май 2015 г. - публикуван на 08.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. юни 2015 г. - публикуван на 07.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. октомври 2015г. - публикуван на 29.10.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. ноември 2015г. - публикуван на 25.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. декември 2015г. - публикуван на 12.01.2016 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. януари 2016г. - публикуван на 01.02.2016 г.

Информация за приключване/прекратяване на договор за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - публикувана на 01.02.2016 г.