СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 4. Публична покана за "Избор на изпълнители за извършване на доставки във връзка с внедряването на информационни и комуникационни технологии в училище на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Публична покана

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка по реда на чл 14, ал. 4, т.2 от Закона за обществените поръчки

Образци на документи

Проект на договор за доставка на терминални работни места

Проект на договор за доставка на лаптопи

Протокол за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците за изпълнение на Обществена поръчка по реда на глава осем "А" от ЗОП с предмет:
"Избор на изпълнители за извършване на доставки във връзка с внедряването на информационни и комуникационни технологии в училище на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: "Доставка на устройства за оборудване на 15 броя терминални работни места по НП "ИКТ в училище";
Обособена позиция №2: "Доставка на 40 броя крайни устройства - лаптопи във връзка с реализирането на Фаза 1 от пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.) - публикавано на 11.12.2015 г.

Договор №14 за доставка на терминални работни места - публикуван на 30.12.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №14 за доставка на терминални работни места от 14.12.2015 г. - м. декември 2015г. - публикуван на 12.01.2016 г.

Информация за приключване на Договор № 14 за доставка на терминални работни места от 14.12.2015 г. - публикувана на 18.01.2016 г.

Посетители

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България