СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В девети клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година на ученици в IX клас след завършенo oсновно образование в VIII клас в СУПНЕ “Фридрих Шилер” – Русе  по Наредба 11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 

        1. ДВЕ паралелки (52 ученици)

            - Профил - “ Чуждоезиков”;

            - Форма на обучение - дневна;

            - Срок на обучение – 4 години;

            - Начин на прием – конкурс по документи;

            - Балообразуване и балообразуващи предмети -   оценката по български език и литература + утроената оценка по немски език + оценката по математика от свидетелството за  основно образование - VIII клас. Максималният бал е 30.

        Класиране:

      -    Класирането за  приемане на ученици след завършено основно образование, в ІX клас, профил “Чуждоезиков” се извършва от комисия, определена със заповед на Директора на СУПНЕ ”Фр. Шилер”- Русе и е по низходящ ред, в зависимост от бала;

     -  Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по утвърдения прием, те се подреждат в низходящ ред, според годишната оценка по немски език от свидетелството за завършено основно образование;

     -   Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на предходната точка се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети;

     -    Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на предходната точка, се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от оценките от учебните предмети: БЕЛ, немски език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образованиеVIII клас.

График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование 2017/2018 - точка 2 от приложението в заповедта.

Посетители

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта