СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Обществен съвет

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

 ПОКАНА 1 2019/2020 учебна година

До членовете на обществения съвет към СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе

 

Протокол №1 2019/2020 учебна година

 

Годишен доклад 2018

Годишен доклад 2017

В тридневен срок от заседание на съвета протоколите ще се публикуват на сайта на училището.

Протокол №1 2018/2019 учебна година

Протокол №2 2018/2019 учебна година

Протокол №3 2018/2019 учебна година

Протокол №4 2018/2019 учебна година

Протокол №5 2018/2019 учебна година

Протокол №6 2018/2019 учебна година

Протокол №7 2018/2019 учебна година

 

Протокол №1 2017/2018 учебна година

Протокол №2 2017/2018 учебна година

Протокол №3 2017/2018 учебна година

Протокол №4 2017/2018 учебна година

Протокол №5 2017/2018 учебна година

Протокол №6 2017/2018 учебна година

 

Протокол №1 2016/2017 учебна година

Протокол №2 2016/2017 учебна година

Протокол №3 2016/2017 учебна година

Протокол №4 2016/2017 учебна година

Протокол №5 2016/2017 учебна година

Протокол №6 2016/2017 учебна година

Протокол №7 2016/2017 учебна година

Правомощия на обществения съвет


I. Относно дейността на иституцията:

1.    Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището.
2.    Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и при обсъждане на избора на ученически униформи.
3.    Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията.
4.    Съгласува училищния учебен план.
5.    Дава становище по училищния план-прием и др.


II. Относно финансовата дейност:

1.    Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
2.    Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета.
3.    В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
4.    Към проекта на бюджет директорът прилага обяснителна записка с информация за: 1. очакваните приходи и разходи по видове; …
5.    Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

III. Други:

1.    Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища.
2.    Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите.
3.    Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.
4.    Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.


Членове на обществения съвет:

1. Невена Станчева - представител на Община Русе
2. Янина Мадан
3. Десислава Георгиева-Абаджиева
4. Даниела Янева
5. Мая Казакова
6. Катя Енева
7. Калоян Николов

Резерви на обществения съвет:

1. Румяна Велчева
2. Лилия Ганева
3. Полина Глушкова
4. Елена Русева
5. Мария Петрова

Посетители

В момента има 33  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България