СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Обществен съвет

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

До членовете на обществения съвет към СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе 

Покана 1 2023/2024 учебна година 

Покана 2 2023/2024 учебна година

Покана 3 2023/2024 учебна година

Покана 4 2023/2024 учебна година

Покана 5 2023/2024 учебна година

Протоколи от 2023/2024 учебна година

 Протокол №1 2023/2024 учебна година

Протокол №2 2023/2024 учебна година

Протокол №3 2023/2024 учебна година

 Протоколи от 2022/2023 учебна година

Протокол №1 2022/2023 учебна година

Протокол №1 2022/2023 учебна година (нов състав на ОС)

Протокол №2 2022/2023 учебна година

Протокол №3 2022/2023 учебна година

Протокол №4 2022/2023 учебна година

Протокол №5 2022/2023 учебна година

Протокол №6 2022/2023 учебна година

Протокол №7 2022/2023 учебна година

 Протоколи от 2021/2022 учебна година

Протокол №1 2021/2022 учебна година

Протокол №2 2021/2022 учебна година

Протокол №3 2021/2022 учебна година 

Протокол №4 2021/2022 учебна година 

Протокол №5 2021/2022 учебна година 

Протокол №6 2021/2022 учебна година 

Протокол №7 2021/2022 учебна година

 

Протоколи от 2020/2021 учебна година

Протокол №9 2020/2021 учебна година

Протокол №8 2020/2021 учебна година

Протокол №7 2020/2021 учебна година

Протокол №6 2020/2021 учебна година

Протокол №5 2020/2021 учебна година

Протокол №4 2020/2021 учебна година

Протокол №3 2020/2021 учебна година

Протокол №2 2020/2021 учебна година

Протокол №1 2020/2021 учебна година

Становище на ОС относно преминаване на ОРЕС

 

 Протоколи от 2019/2020 учебна година

Протокол №1 2019/2020 учебна година 

Протокол №1 2019/2020 учебна година (нов състав на ОС)

Протокол №2 2019/2020 учебна година

Протокол №3 2019/2020 учебна година

Протокол №4 2019/2020 учебна година

 

 Протоколи от 2018/2019 учебна година

Протокол №1 2018/2019 учебна година

Протокол №2 2018/2019 учебна година

Протокол №3 2018/2019 учебна година

Протокол №4 2018/2019 учебна година

Протокол №5 2018/2019 учебна година

Протокол №6 2018/2019 учебна година

Протокол №7 2018/2019 учебна година

 

 Протоколи от 2017/2018 учебна година

Протокол №1 2017/2018 учебна година

Протокол №2 2017/2018 учебна година

Протокол №3 2017/2018 учебна година

Протокол №4 2017/2018 учебна година

Протокол №5 2017/2018 учебна година

Протокол №6 2017/2018 учебна година

 

 Протоколи от 2016/2017 учебна година

Протокол №1 2016/2017 учебна година

Протокол №2 2016/2017 учебна година

Протокол №3 2016/2017 учебна година

Протокол №4 2016/2017 учебна година

Протокол №5 2016/2017 учебна година

Протокол №6 2016/2017 учебна година

Протокол №7 2016/2017 учебна година

 

Годишен доклад 2022/2023

Годишен доклад 2021/2022

Годишен доклад 2020/2021

Годишен доклад 2019/2020

Годишен доклад 2019/2020

Годишен доклад 2017/2018

Годишен доклад 2016/2017Правомощия на обществения съвет


I. Относно дейността на иституцията:

1.    Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището.
2.    Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и при обсъждане на избора на ученически униформи.
3.    Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията.
4.    Съгласува училищния учебен план.
5.    Дава становище по училищния план-прием и др.


II. Относно финансовата дейност:

1.    Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
2.    Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета.
3.    В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
4.    Към проекта на бюджет директорът прилага обяснителна записка с информация за: 1. очакваните приходи и разходи по видове; …
5.    Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

III. Други:

1.    Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища.
2.    Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите.
3.    Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.
4.    Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.


Членове на обществения съвет:

1. Лидия Янкова, представител на родителите - председател;
2. Мария Петкова, представител на родителите - протоколчик;
3. Зорница Иванова, главен инспектор отдел "Образование, младежки дейности и спорт", Община Русе - представител на финансиращия орган;
4. Олег Бишир - представител на родителите;
5. Руслана Хубенова - представител на родителите;
6. Петя Стоянова - представител на родителите;
7. Албена Байчева - представител на родителите.


Резервни членове:

1. Бисера Костова, старши експерт отдел "Бюджет", Община Русе - представител на финансиращия орган;
2. Тихомир Паламарков - представител на родителите;
3. Галина Иванова - представител на родителите;
4. Стела Хелми-Генова - представител на родителите;
5. Десислава Христова - представител на родителите.

 

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език