СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед No.РД09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката ви уведомяваме, че считано от днес, 06.04.2020 г., за времето на преустановени присъствени учебни занятия в училище и обучение от разстояние в електронна учебна среда ще се прилагат разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба Nо.11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Учителите ще осъществявят текущи изпитвания за установяване на постигнатите резултати и ще поставят текущи оценки на учениците, в т.ч. и в училищната документация (в електронния дневник).

За периода 16 март – 03 април 2020 г. е отчетенo качественото изпълнение на поставените задания и то ще се вземе под внимание при формиране на комплексна оценка по съответния предмет.

Срочната оценка за втория учебен срок ще се формира при отчитане на оценките, поставени при обучението от разстояние в електронна среда. Няма да се изисква определният в чл.12 на на Наредба Nо.11 от 01.09.2016 г. минимален брой изпитвания по съответния учебен предмет.

Класни и контролни работи и изпити за определяне на срочна и годишна оценка няма да се провеждат по време на обучението от разстояние в електронна среда, тъй като не може да се гарантира обективното им протичане.

От ръководството

Посетители

В момента има 38  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България