СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - История

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

ИСТОРИЯТА НА НЕМСКОТО УЧИЛИЩЕ

В ГРАД РУСЕ

През втората половина на ХІХ век, по времето на валията Мидхат паша, Русе е преуспяващ търговски, стопански и културен център по долното течение на река Дунав. Дейността на пристанището и изградената през 1866 г. от барон Хирш железопътна линия Русе-Варна са в основата на икономическия и културния просперитет на града. По това време в Русе започва заселването на компактни маси немскоговорящо население, занимаващи се главно с търговия. Оформената немска колония предприема редица действия, за да могат родените в България германчета да имат свое училище. Така през септември 1883 година сестрата на първия главен инженер на град Русе Анна Винтер открива Немско училище в крайдунавския град. Първоначално четирима немски учители обучават 50 немски деца. Училището бързо придобива широка популярност и в него започват да се записват и български ученици заради откритите курсове по счетоводство и търговска кореспонденция. То се издържа от Немския училищен съюз “Русчук”, Немското дружество „Конкордия” и от събираните такси за обучение. През 1895г. евангелисткият пастор Теодор Вангеман застава начело на германската църковна община в Русе и поема управлението на немското училище. През 1896г., по настояване на Т. Вангеман, в пансиона към училището са приети 40 арменски деца-сираци, оцелели от кланетата в Османската империя. Няколко години по-късно, през 1903г., пасторът отново откликва на изпаднали в беда и приема в пансиона 13 деца, чиито родители са загинали в пламъците на Илинденско-Преображенското въстание. По инициатива на Т. Вангеман и със средства от Германия в центъра на града на ул. „Борисова” през 1901г. е построена модерна училищна сграда, станала емблематична за Русе. През 1906г. се открива Търговска гимназия, призната през м. февруари 1909г. от Министерството на народното просвещение за Средно търговско училище.

През 1906г. пастор Т. Вангеман напуска ръководството на училището и свещеническото си място. Поради постоянната липса на пари училището изпада в криза и дори през 1910г. то е затворено. Благодарение на новоназначения директор д-р Карл Виргенц през 1911г. и на получените парични помощи от Германия, училището бързо стъпва на крака и достига своя апогей.

Но пожарът на бушуващата Първа световна война с един удар разрушава всичко постигнато. Съгласно Солунското примирие от септември 1918г. учебните занятия в  Немското училище са прекратени през м. октомври с. г., а сградата е конфискувана от френските войски. Немската страна не се отказва от училището. Въпреки голямата следвоенна криза, обхванала Германия, от нейна страна се предприемат редица действия, за да се възстанови училището. Огромна роля в този процес играе и директорът д-р Карл Виргенц, който поставя като цел на своя живот възраждането на училището. Именно той намира нужните документи, които позволяват на Германия да осъди победителката Франция през 1925г. в Международния съд в Хага заради неправомерното отнемане на училищната сграда. С изплатените пари като компенсация немската държава закупува нов имот в Русе и само за три месеца се построява нова учебна сграда, открита официално на 15 септември 1926г. 270 ученици отново започват обучение в русенското Deutsche Schule. През следващите години сградата се достроява и през 1928г. се открива  Търговска гимназия, която е притегателният център за учениците и техните родители. През 1932г. първите 12 абитуриенти успешно полагат зрелостните си изпити и завършват средно образование в единственото учебно заведение от този вид между немските училища в чужбина. Благодарение на упорития и квалифициран труд на  педагогическия състав Deutsche Schule – Русе се разраства и се превръща в едно от най-добрите немски училища извън Германия, в което над 80% от учениците са българи. То има Детска градина, Основно училище и петгодишна Търговска гимназия, призната от Министерството на народното просвещение със Заповед № 921 от 25 юни 1929 г.

Карл Виргенц

Учебното заведение притежава отлична материална база, учебници и помагала, доставяни от Германия. То се издържа от акционерно дружество “Песталоци”, подчинено директно на Германското правителство в Берлин,  от събираните такси за обучение, но главен финансист на училището е Министерството на външните работи на Германия

Deutsche Schule дава отлична подготовка по немски, френски и български език. Изучават се на високо равнище всички общообразователни предмети, както и 19 на брой специали предмети, между които търговско счетоводство, стокознание, няколко вида право, българска и немска търговска кореспонденция, стенография, банково дело и др.

В училището функционират различни културни форми – фолклорен танцов състав, хор за български и немски народни песни, куклен театър, яхт-клуб, ученическа печатница, учебна фирма, която работи според местното законодателство, и др.Училището има и лекар – д-р Александър Доганов, завършил медицина в Мюнхен, един от първите педиатри в България.

От 1930г. учениците ежемесечно издават собствен вестник “Aufwarts” (“Нагоре”). Ежегодно възпитаниците на училището организират благотворителни акции и празнични представления пред русенската общественост.

  В своята история Немското училище в Русе  преживява доста превратности. Открито, за да служи на немската колония в града, то се превръща в елитно училище за български деца, следвайки своя девиз: Непрекъснато все по-добре! През 1944 г. училището прекратява дейността си. То е закрито от Българското правителство. На 30 август 1944г. немските учители напускат Русе. След подписване на пакта за капитулация на Германия сградата става собственост на СССР. Съветската държава я преотстъпва на българската държава. Така сградата на немското училище става държавна собственост.

През 1991г., след настъпилите в България промени,  се роди прекрасната идея за възраждане на Немскоезиковото училище в Русе. Градът заслужаваше най-после да получи удовлетворяване на необходимостта си от  средно специализирано училище с преподаване на немски език, с което Общината да отговори както на образователните потребности на населението, така и на носталгичните спомени и спонтанните желания на гражданството, съхранило памет за големия авторитет, високото качество, дисциплина, равнище на образованост и слава на старото елитно русенско “Deutsche Schule”.

Немската гимназия 1926 г.

В Общинския съвет бе създаден Инициативен комитет, в който участие взеха: Димитър Волф – квалифициран и обществено признат преподавател по немски език,  Юлия Ангелова – завеждащ Отдел “Образование” към Община Русе, Пламен Иванов –  заместник-председател на Постоянната комисия по култура и духовно възраждане към Общинския съвет, преподавател, а понастоящем – директор на училището, членове от Постоянната комисия по образование към Общинския съвет и др. Съвсем навреме идва и предложението на директора на Основно училище „Св. Климент Охридски” г-н Стойко Димитров Немскоезиковото училище да се изгради на базата на това училище.  Идеята намери широка обществена подкрепа от Дружеството за българо-германско приятелство - Русе и много русенски граждани, помощ от Община Русе, от немски и български институции и организации, в числото на които  Гьоте-институт и Посолството на ФРГ в София, Министерството на образованието и др. Ценна морална и материална помощ оказват и г-н Йоханес Рау – министър-председател на провинция Северен Рейн – Вестфалия и г-н Волфганг Клемент – член на провинциалното правителство.

Немскоезиковото училище в гр. Русе бе създадено наново на базата на голямото  основно училище “Св. Климент Охридски”, в което вече бе обявено и започнало засилено обучение по немски език за ученици от първи и втори клас.

На 15.09.1992 г. в “Държавен вестник”, бр. 75, бе поместена Заповед № РД-14-59 от 08.09.1992 г. на министъра на образованието и науката  Н. Василев, в която основното училище “Св. Климент Охридски” се преобразува в СОУ с преподаване на немски език – гр. Русе. С нова Заповед № РД 14-29/05. 04. 2001г. на Министъра на образованието и науката (Държавен вестник – бр. 39/2001г.) училището носи името на великия немски поет и драматург Фридрих Шилер. Сега “Одата на радостта”, химнът на обединена Европа по стихове на Шилер.

Днес немскоезиковото училище “Фридрих Шилер” е специализирано средно учебно заведение и притежава най-големия в страната опит в областта на ранното чуждоезиково обучение. В училището работят около 90 учители, а в немската катедра – 17. Учители от Германия са преподавали и преподават на нашите ученици. Между тях са имената на Юрген Хофман, Биргит Петцолд, Петра Пецке, Аделхайд и Урсула Хардер, Инге Мишева и др. Целите, които стоят пред училището и изграждат същността и смисъла му, са твърде амбициозни, но се реализират успешно.

В училището се приемат ученици в три потока – от първи, от пети и след седми клас и постигат при дипломирането си общ хорариум часове по немски език от 1690 до 1760. Немскоезиковото училище има 50 паралелки с около 1200 ученици, повечето от които след дипломиране в ХІІ клас продължават обучението си във висшите учебни заведения както в Германия, Австрия, САЩ, Австралия, така и в България.

От 1999/2000 уч. година училището е включено в системата Sprachdiplom и след ІХ клас учениците кандидатстват с конкурс в специални класове за подготовка за изпити за немскоезиков сертификат за степен на владеене на немски език. Заради постигнатите резултати училището е получило признанието на Посолството на ФРГ в София, на немски университети и други образователни институции.

Установени са широки и стабилни връзки с образователни институции в Германия и Австрия. В рамките на учебните години се организира образователен обмен с училища във ФРГ – гр. Кевелар и гр. Хамбург. Партньорството с училища от тези градове е много ползотворно. Под ръководството на своите учители учениците организират семинари и конференции, на които изнасят реферати и дискутират по теми, които са актуални за съвременната младеж и Европа: “Тероризмът – заплаха за бъдещето на Европа и света”, “Не на дрогата”, провеждат изследвания, свързани със социалния статус на определени етнически и социални групи в обществото, с детската престъпност, с потребностите на младия човек днес, с екологични проблеми и др.

Немски университети проявяват интерес към възпитаниците на Немскоезиковото училище в гр. Русе заради високата степен на владеене немски и английски език, а също и заради отличната подготовка на учениците ни по останалите общообразователни учебни дисциплини. Ето защо те са желани студенти зад граница.

В Немскоезиковото училище в гр. Русе тече богат културен живот. Учениците участват в разнообразни извънкласни и извънучебни форми, чрез дейността в които те се изграждат като творчески личности, постигайки резултати на професионално равнище.

В училището има хор, вокални групи, индивидуални рок- и поп-изпълнители, девическа група за български песенен фолклор, фолклорен ансамбъл, клуб по спортни и състезателни танци, клуб акробатичен рокендрол, драматичен състав, където се поставят пиеси на немски език, куклен театър с ученици от VІІ и VІІІ клас, който изнася представления пред по-малките ученици от първи и втори клас, танцов театър. Учениците издават свое списание “Aufwarts” два пъти в учебната година. В училището работи училищно радио и малък телевизионен център. Ежегодно през м. май се провежда Тържествен концерт на училището.

В спорта предпочитанията са към отборите по волейбол, баскетбол, футбол и лека атлетика.

Училищните състави и отбори, в които се развиват културните и спортни дейности на учениците, са традиционни носители на първи награди на Общинските прегледи на ученическото художествено творчество и спортните общински състезания, доказвайки високата култура на нашите възпитаници.

Авторитетът на училището се гради върху взискателността към обучението и самоподготовката на учениците, високото равнище на преподаване на знанията по различните образователни дисциплини, особено по немски и английски език, стабилната дисциплина и училищен ред, на постигнатите от съвместния труд на учители и ученици резултати на различни състезателни форуми – олимпиади по химия, физика, математика, биология и др.

В досегашната “нова” история на училището 98 % от завършващите ученици продължават образованието си в университетите в страната и в чужбина.

През 2003 г. училището чества своя 120-годишен юбилей, отбелязан с множество концерти, кръгла маса на тема “Немското присъствие в Русе от средата на ХІХ век до наши дни”, дискусионни срещи - семинари и конференции с ученици от партньорски училища от Германия, проведе се и среща между абитуриентите на училището и бивши ученици от старото Deutsche Schule.

През 2005 г. с поредица от мероприятия бе отбелязана 200-годишнината от смъртта на патрона на училището Фридрих Шилер.

В своето развитие Немскоезиковото училище на гр. Русе осъществява и желае да разширява контактите си с Германия, със съседни страни и другите страни от Европа, като стремежът е към стабилно интегриране в системата на Европейското образование. Така, чрез отворената си училищна политика, ние даваме и своя принос за среща на културите, за разбирателството, признаването и единението на младите хора в Европа, като живеем с надеждите, че с дейностите си подпомагаме и ускоряваме европейското обединяване.

Подробно за историята на училището можете да намерите в книгата на Николай  Чакъров   “История на   Немското   училище    в  гр. Русе 1883-1944 ” .

 

 

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език