СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Училищна документация

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Документи

За преглед на документите е неоходимо да имате инсталирана програма Adobe Acrobat Reader. Можете да я свалите безплатно от тук...

 

Стратегия за развитие 2016 - 2020 година

План за действие и финансиране за реализиране на стратегията на СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе за периода 2016-2020 година

Правилник за дейността на училището

План за защита при бедствия на пребиваващите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на Народната просвета

Наредба за охранителната дейност и режима за пропускане в училището

Етичен кодекс на училищната общност

Форми на обучение в СУПНЕ "Фридрих Шилер"

 

Дневен режим на работа през учебната 2017/2018 година

График за контролни и класни работи на учениците от среден и горен курс

График за консултации по учебните предмети за първи срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане консултации на родители и водене на училищната документация

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2017/2018 година в СУПНЕ "Фридрих Шилер"

 

Годишен план за дейностите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" за учебната 2017/2018 година

Приложение №1 План за контролната дейност на директора на СУПНЕ "Фридрих Шилер" Русе за учебната 2017-2018 г.

Приложение №2 План на заседанията на ПС на СУПНЕ "Фридрих Шилер" Русе за 2017-2018 г.

Приложение №3 План на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

Приложение №4 Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Приложение №5 Календарен план за честване на празници, отбелязване на годишнини и събития, провеждане на училищни тържества през учебната 2017/2018 година

Приложение №6 Спортен календар за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1871/18.12.2015 г.на МОН за утвърждаване на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Механизъм за противодействие на училищен тормоз утвърден със заповед №РД09-1871/18.12.2015 г.

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ за предотвратяване на ПТП с деца и юноши през учебната година

 

Закони, публикувани на сайта на МОН

Наредби, публикувани на сайта на МОН

Заповеди, публикувани на сайта на МОН

Закон за защита от дискриминацията, публикуван в българския правен портал lex.bg

 

Посетители

В момента има 29  гости и няма потребители и в сайта