СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Училищна документация

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Документи

За преглед на документите е неоходимо да имате инсталирана програма Adobe Acrobat Reader. Можете да я свалите безплатно от тук...

 

Стратегия за развитие 2016 - 2020 година

Органиграма

Правилник за дейността на училището

План за защита при бедствия на пребиваващите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на Народната просвета

Наредба за охранителната дейност и режима за пропускане в училището

Етичен кодекс на училищната общност

 

Форми на обучение в СУПНЕ "Фридрих Шилер"

Спортен календар за учебната 2016/2017 година

График за контролни и класни работи на учениците от среден и горен курс

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Годишен план за дейностите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" за учебната 2016/2017 година

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2016/2017 година в СУПНЕ "Фридрих Шилер"

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ за предотвратяване на ПТП с деца и юноши през учебната година

Механизъм за противодействие на училищен тормоз

 

Посетители

В момента има 50  гости и няма потребители и в сайта