СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Училищна документация

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Документи

 

Годишен план за дейностите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" за учебната 2023/2024 година

План за контролната дейност на директора на СУПНЕ "Фридрих Шилер" Русе за учебната 2023/2024 година 

План на заседанията на ПС на СУПНЕ "Фридрих Шилер" Русе за 2023/2024 година

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти за 2023/2024 година 

Календарен план за честване на празници, отбелязване на годишнини и събития, провеждане на училищни тържества през учебната 2023/2024 година 

Спортен календар за учебната 2023/2024 година

 

Стратегия за развитие 2023-2028 година

План за действие и финансиране за реализиране на стратегията на СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе за периода 2023-2028 година - приложения: 1, 2, 3, 4 ,5

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе

План за защита при бедствия на пребиваващите в СУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс на училищната общност

Форми на обучение в СУПНЕ "Фридрих Шилер"

График за контролни и класни работи на учениците от среден и горен курс

График за консултации на ученици по учебните предмети

График за консултации на родители с учители - класни ръководители

График за консултации на родители с учители, които не са класни ръководители

 

Заповед №РД09-5906/28.12.2017 г. на МОН за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование утвърден със заповед №РД09-5906/28.12.2017 г.

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ за предотвратяване на ПТП с деца и юноши през учебната година

 

Закони, публикувани на сайта на МОН

Наредби, публикувани на сайта на МОН

Заповеди, публикувани на сайта на МОН

Закон за защита от дискриминацията, публикуван в българския правен портал lex.bg

 

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език