Заявления, удостоверения и служебни бележки

Удостоверение за дирекция "Социално подпомагане" - попълва се от родител, подава се на класния ръководител, който вписва страница и № от Книгата за подлежащи; денят за подаване на тези удостоверения от класния ръководител при техническия секретар е всеки понеделник; денят за получаване от класния ръководител на подписаните и подпечатани удостоверения от техническия секретар е сряда.

Заявление за преместване в друго училище - попълва се от двамата родители и се носи лично на техническия изпълнител в училище.

Заявление за преместване в друго училище с пълномощно от родител

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за цялата учебна година - попълва се от родители на ученици под 14 години.

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за кратък срок през учебната година - попълва се от родители на ученици под 14 години

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за кратък срок през учебната година- попълва се от ученици, навършили 14 години.

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за цялата учебна година - попълва се от ученици, навършили 14 години.

Заявление за отсъствия от група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД) - попълва се от родител, когато детето е ангажирано с извънучилищна дейност в определени дни и часове от седмицата, съвпадащи със занятията в групата.

 

Служебна бележка да послужи пред различни институции - попълва се от родител, подава се на класния ръководител; денят за подаване на тези служебни бележки от класния ръководител при техническия секретар е всеки понеделник; денят за получаване от класния ръководител на подписаните и подпечатани служебни бележки от техническия секретар е сряда.

Заявление за издаване на дубликат на документи

Молба до директора за отсъствие по уважителни причини

Молба до класен ръководител за отсъствие по уважителни причини