Име

Незиде Мустафова Исмаилова

Образование

Образователно-квалификационна степен

Висше

Бакалавър-ПНУП

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

Допълнителни квалификации, специализации, участие в други организационни форми на обучение

Работа с Windows Live

БДП

Работа с електронна платформа на издателство „Просвета“

„Ученическо портфолио“-вътрешно-институционална квалификация.

Обучение на учениците в начален етап

Компютърен курс

Общ трудов стаж към настоящата година

Педагогически трудов стаж към настоящата година

22 години

20 години

 

Заетост през настоящата учебна година:

 

Длъжност

Учебни предмети, класно ръководство и класове

 

 

Работа в комисии

 

Старши учител ГЦОУД

Старши учител ГЦОУД

 

Първи клас

 

 

 

 

 

Комисия по прием на документи на ученици за първи клас

Владеене на чужд език

според матрицата за самооценка

 

 

Руски и френски език